Pages

Tuesday, March 30, 2010

Elemen-elemen Yang Penting

Artikel ini adalah artikel pertama daripada 6 siri yang bakal diterbitkan. Sebuah artikel dari siri "Kembali Kepada Keaslian".

Elemen-elemen Yang Penting

Sebelum kita berbincang dengan panjang lebar tentang beberapa perkara asas di dalam Islam, marilah kita sama-sama merenung kembali kepada beberapa ayat al-Qur'an dari surah Aali 'Imran (ayat 102-104):

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan sepunuhnya menyerah diri (kepadaNya)"
(Aali Imran, 3:102)

Ayat yang begitu cantik ini, menggariskan elemen yang sangat penting -iaitu al-Iman- sebelum kita berbicara perihal yang lebih besar lagi. Allah telah menyuruh kita supaya bertaqwa kepada Allah dan akhirnya sentiasa sahaja dalam keadaan yang menyerah diri kepadaNya tanpa kita menyeleweng walau sedikitpun.

Iman juga merupakan elemen pertama di dalam kekuatan sesebuah ummah. Tanpa adanya iman, tanpa diikat dengan aqidah yang satu, maka apa jua kesatuan yang wujud adalah kesatuan yang fana, "Kamu menyangka mereka bersatu sedangkan hati-hati mereka berpecah-belah!" (59:14).

Iman ini jugalah yang bakal menjadi asas kepada elemen kedua yang ingin dibawa di dalam awal perbincangan ini.

"Dan berpeganglah kamu semuanya dengan tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."
(Aali Imran, 3:103)

Lalu setelah Allah menerangkan tentang elemen iman, Dia membawa kita supaya melihat kepada elemen kekuatan yang kedua; yakni al-Ukhuwwah. Ukhuwwah dalam erti kata yang disebutkan oleh Allah adalah ikatan persaudaraan yang di dasarkan kepada keimanan kepada Allah, "berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali (deen) Allah" (3:103).

Betapa cantiknya ayat ini sehingga Allah berpesan kepada kita supaya "janganlah kamu bercerai-berai", dan pada masa yang sama Dia mengingatkan kepada kita bahawa persaudaraan di atas dasar iman ini jugalah yang telah menyebabkan kita terselamat dari jurang neraka (na'udzubiLahi min zaalik).

Terbayang di pemikiran ini, sebaik sahaja timbulnya perselisihan sesama kita, kita kembali kepada asolah kita: Bertaqwa kepada Allah dan mengembalikan segala urusan kepada agama Allah, tanpa mendahuluinya walau sedikitpun. Siapalah kita jika hendak dibandingkan dengan Allah dan Rasul?

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(al-Hujurat, 49:1)

Hanya setelah Allah menceritakan tentang kedua-dua elemen di atas, kekuatan ummah itu akan terealisasi (menjadi nyata), sehinggakan kita menjadi ummah yang terbaik yang berjaya.

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang berjaya."
(Aali Imran, 3:104)

Akhirnya segala perbincangan kita adalah dalam rangka ketaqwaan kita kepada Allah, ingin menyatukan ummah, dan menjadikan ummah ini ummah yang terbaik. Bukan saling benci-membenci, memecah-belahkan masyarakat dan memundurkan ummah.

"...Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi..."
(Ar-Ra'du, 13:17)

...bersambung...

2 comments:

QM said...

"Dan berpeganglah kamu semuanya dengan tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."

Subhanallah.. Aqidah yang benar menyatukan kita dalam satu ikatan yang menjadikan kita kuat.

Ukhuwah menghubungkan manusia yang benar aqidahnya.

Elemen satu: Aqidah yang salim.
Elemen dua: Ukhuwah yang bersandar pada aqidah.

Rahsia kekuatan orang Mu'min. Kuncikatanya aqidah yang salim.

[16:36]

Mashizaki Keikan said...

Asasnya adalah aqidahnya yang salimah.

Twitter Updates

    follow me on Twitter
    "Jalan dakwah hanya satu. Jalan inilah yang dilalui oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda. Demikian juga kita dan para pendokong dakwah, sama-sama melaluinya berpandukan taufik dari Allah s.w.t. Kita dan mereka melaluinya berbekalkan iman, amal, mahabbah (kasih sayang) dan ukhuwwah (persaudaraan). Rasulullah s.a.w. menyeru mereka kepada iman dan amal, kemudian menyatupadukan hati-hati mereka di atas dasar mahabbah dan ukhuwwah. Berpadulah kekuatan iman, kekuatan akidah dan kekuatan kesatuan. Jadilah jamaah mereka jamaah yang ideal sebagai model. Kalimahnya mesti lahir dan dakwahnya pasti menang walaupun ditentang oleh seluruh penghuni muka bumi ini." [Syeikh Mustafa Masyhur]